Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 84/2014 Z.z.

 1. Zaobchádzanie s osobnými údajmi sa riadi Zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom oprávnených osôb, ktoré boli podľa § 21 Zákona č. 122/2013 Z. z. poučené o právach a povinnostiach ustanovených Zákonom a o zodpovednosti za ich porušenie. Predávajúci prehlasuje, že osobné údaje Spotrebiteľov sú zabezpečené proti zneužitiu a budú použité len pre účel a v rozsahu na aký dal Spotrebiteľ súhlas. Osobné údaje Spotrebiteľov budú spracúvané a archivované podľa platných zákonov SR.
 2. Identifikačné údaje prevádzkovateľa
  Spoločnosť Baliarne obchodu, a. s. Poprad, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sa, vložka číslo: 212/P, so sídlom Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, IČO: 31 707 874, DIČ 2020514694, IČ DPH SK2020514694.
 3. Identifikačné údaje sprostredkovateľa
  Spoločnosť TAG DESIGN s.r.o., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel: Sro, vložka číslo: 27251/P, so sídlom Jarmočná 37, 058 01 Poprad, IČO: 46 967 354, DIČ 2023676688, IČ DPH SK2023676688.
 4. Účel spracúvania osobných údajov
  4.1. Účelom spracúvania osobných údajov je uzavretie zmluvy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim, realizácia tejto zmluvy, ako aj riešenie prípadných reklamácií.
  4.2. Osobné údaje môžu byť spracúvané aj na marketingové účely pre ovplyvňovanie dopytu.
 5. Zoznam osobných údajov
  Meno, priezvisko, titul, adresa, email, telefónne číslo.
 6. Dobrovoľnosť alebo povinnosť poskytnutia osobných údajov
  6.1. Za účelom uzavretia zmluvy sú požadované osobné údaje povinné. Právnym základom spracúvania je zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, §10 ods. 3 písm. b. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
  6.2. Na marketingové účely sa môžu osobné údaje spracúvať len s dobrovoľným súhlasom dotknutej osoby. Spotrebiteľ môže dať súhlas so spracovaním svojich údajov na dobu 5 rokov prihlásením sa k odberu noviniek (newslettra) na stránke e-shopu. Tento súhlas môže Spotrebiteľ kedykoľvek písomne odvolať, čím sa doba platnosti súhlasu ukončí. Spotrebiteľove osobné údaje sa na marketingové účely prestanú používať a do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu budú zlikvidované.
 7. Okruh tretích strán, ktorým budú osobné údaje poskytnuté
  7.1. Za účelom realizácie zmluvy sa osobné údaje poskytujú dopravcovi, resp. kuriérnej službe, ktorá bude tovar Spotrebiteľovi doručovať.
  7.2. Osobné údaje získané na marketingové účely prevádzkovateľ tretím stranám neposkytuje.
 8. Sprístupňovanie, zverejňovanie a cezhraničný prenos
  Prevádzkovateľ osobné údaje nesprístupňuje, ani nezverejňuje. Cezhraničný prenos osobných údajov sa neuskutočňuje.

Poučenie o právach dotknutej osoby podľa § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(1) Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať

(2) Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písmena e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.

(3) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči

(4) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

(5) Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

(6) Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo

(7) Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

(8) Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.

(9) Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.