Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Spracúvanie osobných údajov sa riadi Zákonom o ochrane osobných údajov a ostatnými právnymi predpismi platnými na území SR. Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov a spolupracovníkov, ktorí sú viazaní mlčanlivosťou, boli preškolení o právach a povinnostiach v oblasti bezpečnosti spracúvania osobných údajov a o zodpovednosti za ich porušenie. Pre zaistenie niektorých konkrétnych operácií sú využívané služby a aplikácie sprostredkovateľov, ktorí sú v súlade s platnou legislatívou. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal primerané bezpečnostné opatrenia na ochranu osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Baliarne obchodu, a. s. Poprad, so sídlom: Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, IČO: 31707874, spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sa, vložka č.: 212/P, tel. číslo: +421 52 7143 223, e-mail: baliarne.pp@baliarne.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

tel. číslo: +421 52 7143 208, e-mail: zo@baliarne.sk

Príjemcovia

TAG DESIGN s.r.o., SmartSelling a.s., Heureka Group a.s., Google Ireland Limited, dopravcovia, poskytovatelia a správcovia internetových a cloudových (vzdialených) služieb, grafici.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Účelom spracúvania osobných údajov je predaj a kúpa tovaru, právnym základom je uzatvorenie a plnenie zmluvného a predzmluvného vzťahu. Poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou nutnou na doručenie objednaného tovaru, preto je dotknutá osoba (zákazník) povinná poskytnúť osobné údaje. Po skončení účelu (po doručení tovaru) budú osobné údaje nezaregistrovaných zákazníkov vymazané, ak tomu nebude brániť osobitný predpis alebo právne povinnosti.
 2. Účelom je aj spracovanie účtovnej agendy, kde právnym základom sú osobitné predpisy: zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Poskytovanie osobných údajov na tento účel je zákonnou požiadavkou, preto je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje. Osobné údaje budú uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.
 3. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi je oprávnený záujem prevádzkovateľa, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom v e-shope Popradske.sk. Aj právnym základom spracúvania osobných údajov na účel automatizovaného individuálneho rozhodovania je oprávnený záujem prevádzkovateľa poskytnúť svojim zákazníkom adresnú ponuku. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, ktoré sú vykonávané na tieto účely písomne doporučeným listom adresovaným zodpovednej osobe do sídla prevádzkovateľa, osobne u zodpovednej osoby, alebo e-mailom na zo@baliarne.sk. Po podaní námietky sa osobné údaje nebudú ďalej spracúvať.
 4. Účelom môžu byť aj marketingové aktivity na ovplyvňovanie dopytu po produktoch predávaných prevádzkovateľom, vrátane zasielania newslettra, realizácie a vyhodnocovania spotrebiteľských a propagačných súťaží. Právnym základom spracúvania osobných údajov je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby, ktorý je možné kedykoľvek odvolať kliknutím na odkaz v newslettri, písomne doporučeným listom adresovaným zodpovednej osobe do sídla prevádzkovateľa, osobne u zodpovednej osoby, alebo e-mailom na zo@baliarne.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Osobné údaje na marketingové účely sa budú u prevádzkovateľa spracúvať po dobu 5 rokov. Po odvolaní súhlasu pred uplynutím 5 ročnej doby, alebo po uplynutí 5 ročnej doby a neobnovení súhlasu, budú osobné údaje uchovávané v súlade s platnou legislatívou a následne budú bezpečne zlikvidované.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii sa neuskutočňuje.

Práva dotknutej osoby

 • Právo odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov – popísané vyššie.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme, ako aj na informácie o ich spracúvaní.
 • Právo na opravu osobných údajov – ak sú údaje, ktoré o vás máme, nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás o ich úpravu, aktualizáciu či doplnenie.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné, alebo že ich už nepotrebujeme využívať, môžete nás požiadať, aby sme ich prestali používať.
 • Právo na vymazanie (na zabudnutie) – môžete si ho uplatniť, ak osobné údaje, ktoré sme od vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, avšak my musíme zohľadniť, či nemáme právne alebo legislatívne povinnosti ich aj naďalej spracúvať.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi – týka sa len tých osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy s vami.
 • Právo podať návrh na začatie konania – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – ak vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, tak po podaní námietky nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
free shipping Doprava na Slovensko zdarma pri nákupe nad 49 €

Newsletter Popradské

plný čajových receptov, kávových špecialít a noviniek zo sveta Popradské!

To chcem!

COVID-19

Ako funguje doručenie a platby zásielok
počas mimoriadnej situácie?

zobraziť viac