Zásady ochrany osobných údajov

Poskytnutie informácií podľa čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Baliarne obchodu, a. s. Poprad, so sídlom: Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, IČO: 31 707 874, tel. číslo: +421 52 7143 223, e-mail: baliarne.pp@baliarne.sk.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa

tel. číslo: +421 52 7143 208, e-mail: zo@baliarne.sk

Príjemcovia

Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, inšpektorát práce, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, daňový úrad, kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní, exekútori, notári, audítori, iné tretie strany na základe osobitných predpisov, TAG DESIGN s.r.o., SmartSelling a.s., Heureka Group a.s., Google Ireland Limited, dopravcovia, strážna služba, poskytovatelia a správcovia internetových a cloudových (vzdialených) služieb, grafici, Obvodný úrad životného prostredia Poprad, Mesto Poprad.

Kategória osobných údajov

Prevádzkovateľ získava a spracúva bežné osobné údaje. Osobitnú kategóriu osobných údajov spracúva za existencie výnimky zo zákazu spracúvania pre členstvo vlastných zamestnancov v odborovej organizácii.

Zdroj, z ktorého pochádzajú osobné údaje

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od dotknutej osoby, alebo od objednávateľa tovaru v e-shope.

Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

 1. Uzatvorenie a plnenie zmluvy a predzmluvných vzťahov je právnym základom spracúvania osobných údajov na tieto účely:
  • predaj tovaru v e-shope,
  • činnosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu,
  • vedenie agendy zmlúv s fyzickými osobami.
  • Dotknuté osoby sú povinné poskytnúť svoje osobné údaje, inak nemôže dôjsť k uzavretiu a plneniu zmlúv.
 2. Osobitné predpisy sú právnym základom spracúvania osobných údajov na tieto účely:
  • plnenie zákonných povinností zamestnávateľa súvisiacich s pracovnoprávnym vzťahom (zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, zákon o dani z príjmov fyzickej osoby, a iné súvisiace právne predpisy),
  • riadenie odborovej organizácie (zákonník práce, zákon o kolektívnom vyjednávaní, zákon o združovaní), za existencie výnimky zo zákazu spracúvania údajov týkajúcich sa členstva v odborových organizáciách podľa článku 9 odseku 2 pís. b) nariadenia,
  • vedenie účtovníctva (zákon o účtovníctve, zákon o dani z príjmov fyzickej osoby, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice, zákon o cestovných náhradách, iné súvisiace právne predpisy),
  • ukladanie a prístup do potrebných technických súborov cookies nevyhnutných pre prevádzku našich webových stránok (zákon o elektronických komunikáciách),
  • vedenie agendy registratúry a evidencia pošty (zákon o archívoch a registratúrach),
  • vedenie agendy súdnych sporov (Trestný poriadok, Správny súdny poriadok),
  • vedenie dokumentácie integrovaného manažérskeho systému (zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zákon o odpadoch, zákon o ovzduší, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho),
  • evidencia a riadenie vodičov, riadenie poistných udalostí (zákon o cestnej doprave, zákon o organizácii pracovného času v doprave, zákon o cestnej premávke, zákon o poisťovníctve, Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok),
  • plnenie požiadaviek zákona o ochrane osobných údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov - GDPR, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov),
  • vedenie agendy oznamovania protispoločenskej činnosti (zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti, Občiansky súdny poriadok, Trestný poriadok).
  • Dotknuté osoby sú povinné poskytnúť svoje osobné údaje, nakoľko je to zákonná požiadavka.
 3. Oprávnený záujem prevádzkovateľa je právnym základom spracúvania osobných údajov na účely:
  • bezpečnosti a ochrany majetku prevádzkovateľa monitorovaním kamerovým systémom,
  • evidencie prechodov vrátnicou,
  • evidencie poskytnutí kľúčov,
  • vedenie dokumentácie integrovaného manažérskeho systému,
  • riadenia prideľovania OOPP,
  • zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi,
  • monitoringu loginov,
  • monitoringu práce obchodných zástupcov,
  • evidencie a riadenia výroby,
  • evidencie zapožičaných zariadení prevádzkovateľa,
  • evidencie jázd zamestnancov služobnými autami,
  • poskytovania podpory a ponuky pre návštevníkov e-shopu.
 4. Súhlas dotknutej osoby je právnym základom spracúvania osobných údajov na účely:
  • marketingových aktivít pre podporu predaja,
  • tlačových správ,
  • ukladanie a prístup do iných ako potrebných technických súborov cookies.
  • Prevádzkovateľ pre tieto účely získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré mu ich môžu poskytnúť dobrovoľne. Poskytnutie osobných údajov pre tieto účely nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba nie je povinná ich poskytnúť.
  • Keď uplynie doba, na ktorú bol súhlas so spracúvaním osobných údajov daný, alebo ho dotknutá osoba odvolá, prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje resp. vymaže.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Osobné údaje poskytuje len tretím stranám na základe platných právnych predpisov, zmluvne viazaným sprostredkovateľom, spoločnému prevádzkovateľovi a samotným dotknutým osobám. Prevádzkovateľ neuskutočňuje automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

Doba uchovávania osobných údajov:

osobné údaje budú archivované počas plynutia úložnej doby v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach, ak ich obsahujú registratúrne záznamy. Tie osobné údaje, ktoré nie sú súčasťou registratúrnych záznamov, likviduje prevádzkovateľ ihneď po naplnení účelu ich spracúvania, resp. po ukončení platnosti súhlasu či po jeho odvolaní.

Práva dotknutej osoby

 • Právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov – ak sa osobné údaje spracúvajú na tomto právnom základe.
 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme, ako aj na informácie o ich spracúvaní.
 • Právo na opravu osobných údajov – ak sú údaje, ktoré o vás máme, nepresné, neúplné alebo neaktuálne, požiadajte nás o ich úpravu, aktualizáciu či doplnenie.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – ak si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné, alebo že ich už nepotrebujeme využívať, môžete nás požiadať, aby sme ich prestali používať.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – môžete si ho uplatniť, ak osobné údaje, ktoré sme od vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania, avšak my musíme zohľadniť, či nemáme právne alebo legislatívne povinnosti ich aj naďalej spracúvať.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi – týka sa len tých osobných údajov, ktoré sme od vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy s vami.
 • Právo podať návrh na začatie konania – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V každom prípade odporúčame akékoľvek spory, otázky alebo námietky riešiť primárne komunikáciou s našou spoločnosťou.
 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov – ak vaše osobné údaje spracúvame na základe našich oprávnených záujmov. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie, tak po podaní námietky nebudeme vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Spoloční prevádzkovatelia

Spoločnosť Baliarne obchodu, a. s. Poprad, so sídlom: Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, IČO: 31 707 874, e-mail zodpovednej osoby: zo@baliarne.sk, je ako Prevádzkovateľ 1 aj spoločným prevádzkovateľom spolu s nasledujúcimi spoločnosťami v súlade s čl. 26 Nariadenia (GDPR) a § 33 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:

A, Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa 2

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., so sídlom: Technická 7, 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, e-mail zodpovednej osoby: dpo@dpd.sk.

Základné časti a náležitosti dohody spoločných prevádzkovateľov

Predmetom Dohody spoločných prevádzkovateľov zo dňa 1.4.2021 je úprava práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k osobným údajom nimi spracúvanými za účelom plnenia ich zmluvných povinností podľa Platnej Zasielateľskej Zmluvy. Prevádzkovateľ 1 využíva Prevádzkovateľa 2 na plnenie zasielateľských služieb, pričom mu odovzdáva osobné údaje dotknutých osôb.

Spoloční prevádzkovatelia ako zmluvné strany sa dohodli, že každá bude spracúvať a zodpovedať za osobné údaje dotknutých osôb vo svojich informačných systémoch. Zmluvné strany, každá samostatne alebo spoločne, podľa typu spracovateľskej činnosti a účelu spracovávania osobných údajov, poskytujú dotknutej osobe informácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v zmysle § 19, 20 a 21 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva podľa GDPR u každého zo spoločných prevádzkovateľov a voči každému zo spoločných prevádzkovateľov na vyššie uvedených kontaktných údajoch prevádzkovateľov písomne poštou alebo e-mailom.

Dohoda spoločných prevádzkovateľov má platnosť do trvania účinnosti Platnej Zasielateľskej zmluvy.

B, Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa 2

Packeta Slovakia s. r. o., so sídlom: Kopčianska 3338/82A, Bratislava, IČO: 48 136 999, e-mail na uplatnenie práv dotknutej osoby: packeta@zasilkovna.cz.

Základné časti a náležitosti dohody spoločných prevádzkovateľov

Predmetom dohody spoločných prevádzkovateľov zo dňa 23.6.2022 je úprava práv a povinností zmluvných strán vo vzťahu k nimi spracúvanými osobnými údajmi príjemcov Zásielok za účelom plnenia ich zmluvných povinností podľa Zasielateľskej zmluvy. Prevádzkovateľ 1 využíva Prevádzkovateľa 2 na plnenie zasielateľských služieb, pričom mu odovzdáva osobné údaje dotknutých osôb.

Spoloční prevádzkovatelia ako zmluvné strany sa dohodli, že každá bude spracúvať a zodpovedať za osobné údaje dotknutých osôb vo svojich informačných systémoch. Jednotným kontaktným miestom na uplatnenie práv dotknutých osôb je podľa dohody Prevádzkovateľ 1 so sídlom Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, e-mail: zo@baliarne.sk. Dotknuté osoby však môžu uplatniť svoje práva u ktorejkoľvek zmluvnej strany.

Informácie v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR a podľa § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v mene oboch zmluvných strán bude poskytovať Prevádzkovateľ 1.

Dohoda spoločných prevádzkovateľov má platnosť do trvania účinnosti Platnej Zasielateľskej zmluvy.


Tento dokument je platný od 30.6.2022 a bude pravidelne aktualizovaný.

Doprava na Slovensko zdarma Doprava na Slovensko zdarma pri nákupe nad 49 €

Newsletter Popradské

plný čajových receptov, kávových špecialít a noviniek zo sveta Popradské!

To chcem!