8. Odstúpenie od zmluvy - vrátenie tovaru

8.1. Spotrebiteľ je oprávnený i bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa dodania mu tovaru. Pracovnými dňami sú dni, ktoré nie sú ako dni pracovného pokoja alebo sviatky vyznačené v kalendári SR.
Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú aj v prípade, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň 14-dňovej lehoty. Márnym uplynutím 14-dňovej lehoty právo Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy zaniká.

8.2. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní tovaru Spotrebiteľovi porušený (čaj, káva).

8.2.1. Neprevzatie Spotrebiteľom zaplatenej zásielky od Doručovateľa bez zaslania písomného odstúpenia od zmluvy podľa bodu 8.3. nie je odstúpením od zmluvy a objednaný tovar bude predávajúcim opätovne zaslaný Spotrebiteľovi.

8.2.2. Ak Spotrebiteľ nepreberie od Doručovateľa, a to ani v lehote určenej mu Doručovateľom, tovar zaslaný mu na dobierku, za deň jednostranného odstúpenia od zmluvy Spotrebiteľom sa považuje deň vrátenia zásielky Predávajúcemu, ibaže by Spotrebiteľ v písomnom odstúpení od zmluvy podľa bodu 8.3. zaslanom predávajúcemu uviedol iný dátum. Predávajúci môže od spotrebiteľa vymáhať náhradu nákladov na spätné doručenie Spotrebiteľom neprevzatej dobierkovej zásielky.

8.3. Odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ zaslať:

  • písomne, na adresu Predávajúceho – Baliarne obchodu, a.s. Poprad, Hraničná 664/16, 058 01 Poprad, Slovenská republika alebo
  • elektronicky - e-mailom na adresu objednavky@popradske.sk.

Odstúpenie od zmluvy musí obsahovať číslo objednávky, špecifikáciu (označenie) tovaru a počet kusov ktorého sa odstúpenie týka a musí byť Predávajúcemu odoslané najneskôr v posledný deň lehoty. V prípade, že spotrebiteľ požaduje vrátiť ním zaplatenú cenu tovaru na účet vedený v banke, uvedie v odstúpení od zmluvy  bankové spojenie – názov banky a číslo účtu, IBAN a BIC kód, na ktorý Predávajúci Spotrebiteľovi vráti ním zaplatenú cenu tovaru.

Formulár na odstúpenie od zmluvy tvorí prílohu týchto Podmienok.

8.4. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátiť Predávajúcemu prevzaté tovary v nepoškodenom stave, v originálnom, nepoškodenom obale kuriérnou službou alebo doporučenou zásielkou na adresu Predávajúceho, ak sa Predávajúci so Spotrebiteľom nedohodnú inak. Za škody, ktoré vzniknú použitím nevhodného obalu na zaslanie Spotrebiteľom vrátených tovarov, Predávajúci nezodpovedá a neodškodňuje ich.

8.5. Predávajúci nie je povinný vrátiť Spotrebiteľovi platby skôr, než je Predávajúcemu tovar doručený alebo kým Spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu.

8.6. Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr než Spotrebiteľ splní svoju povinnosť podľa bodu 8.5. všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov.
Ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu znáša Spotrebiteľ.

Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Doprava na Slovensko zdarma Doprava na Slovensko zdarma pri nákupe nad 49 €

Newsletter Popradské

plný čajových receptov, kávových špecialít a noviniek zo sveta Popradské!

To chcem!